Drammen med i FutureBuilt

FutureBuilt er Oslo-regionenes utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

 

NSB Kompetansesenter i Drammen er oppført som et forbildeprosjekt i FutureBulit.

FutureBuilt har som mål å få frem 50 forbildeprosjekter innen 2020 – både geografiske områder og enkeltbygg – som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og ligge nær kollektivknutepunkter. FutureBuilt skal stimulere til nyskaping og endret praksis og være en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere. 

 

Hva er et forbildeprosjekt?

Forbildeprosjektene i FutureBuilt skal redusere klimagassutslippene for byggene i et livsløpsperspektiv, både i byggefasen og drift. Satsingen omfatter nybygg og rehabilitering, områder og enkeltbygg, kommunale og private utbyggere. Prosjektene som går inn i FutureBuilt forplikter seg til å dokumentere resultater etter et sett med kvalitetskriterier. Kriteriene innebærer at nybygg må oppfylle minimum nær null- eller plussenerginivå.

For rehabilitering er energikravene mer fleksible, slik at lavenergistandard kombinert med bruk av passivhuskomponenter kan være tilstrekkelig. Det må velges byggematerialer med lave klimagassutslipp i produksjon og avhending, og helse- og miljøfarlige stoffer skal unngås. Mobilitetsplanlegging og miljøvennlige transporttiltak skal redusere utslipp fra transport i forbindelse med bygget. Klimagasskravene etterprøves med Statsbyggs klimagassregnskap eller BREEAM NOR

 

Innovasjonsarena

FutureBuilt er en innovasjonsarena, og forbildeprosjektene skal strekke seg godt forbi dagens praksis i byggenæringen. FutureBuilt kan ses på som en metode hvor ambisjonene er så høye at de er på grensen til å kunne nås, men likevel realistiske nok til å være interessante for utbyggere og kommuner. FutureBuilt bidrar med kompetanse og ressurser og legger til rette for best mulig rammebetingelser. 

 

FutureBuilt består for tiden av 49 prosjekter fordelt på:

  Barnehager og skoler

  Kontorbygg

  Kulturbygg

  Boligprosjekter

  Idrettsanlegg

  Transport- og sykkelanlegg

  Byområder

 

Både Marienlyst skole (øverst) og Fjell Barnehage (under) ble forbildeprosjekter i en klimavennlig ånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bymiljø og arkitektur

Forbildeprosjektene i FutureBuilt skal også være attraktive for både beboere, brukere og byens innbyggere og bidra til en mangfoldig og levende by. De skal gi merverdi til til byen i form av god arkitektur i samspill med omgivelsene. Gode uterom skal bidra til opplevelser, trivsel og komfort, og grøntområder, natur og vann skal skape tydelige blå-grønne strukturer.

 

Forbilder i Drammen

Konkrete prosjekter er spredt rundt i hele Osloregionen. Drammen er representert med noen av forbildeprosjektene. 

Disse lokale forbildeprosjektene er gjennomført i henhold til Futurebuilt:

  Fjell barnehage

  Frydenhaug skole

  FutureBike

  Marienlyst skole

  NSB Kompetansesenter

  Papirbredden 2 og 3

 


 

Visjonen Strømsø

Strømsø sentrum skal utvikles til et regionalt tyngdepunkt og et forbilde på klimavennlig byutvikling. Bydelen skal være mangfoldig og levende og et godt sted å arbeide, leve og bo. Strømsø skal utvikles til en klimavennlig bydel med næringsvirksomhet og boliger. Dette krever et bredt spekter av virkemidler. 

Viktige stikkord som samsvarer med FutureBuilt:

  fortetningspotensial på cirka 150.000 m² næring

  300 til 500 nye boliger

  en rekke forbildeprosjekter i FutureBuilt 

  høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet

  energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse

  utvikling av arbeidsmåter som bidrar til at grunneiere, beboere og andre grupper som bruker Strømsø involveres i planleggingen

 

Nytt møter gammelt:
Selv om Strømsø bydel fortettes mye med helt nye bygg,
vil en del historiske elementer bevares for ettertiden.

 

 

Omstridt bypakke

Buskerudbyen (Drammen, Lier og Eiker) har etter flere år med planlegging gjort seg klar for nye tunge løft innen samferdsel og kollektivtransport. I følge ambisjonene skal Buskerudbypakke 2 settes i verk i 2020. Den planlagte pakken skal bety at:

Den kommende pakken betyr blant annet at:

  Busstilbudet nær dobles og styrkes 

    i alle kommunene

  Lavere billettpriser

  Raskere og mer punktlige bussruter

  Bedre kollektivknutepunkt og flere 

    pendlerparkeringer

  Storsatsing på sykkel – sammenhengende sykkelveinett

 

Papirbredden 2 og 3 er forbildeprosjekter i henhold til visjonen om utviklingen på Strømsø. Et mangfold av moderne arkitektur er en del av visjonen.
Foto: nyebilder.no

 

Kommende veiprosjekter for byutvikling, framkommelighet og trafikksikkerhet:

  Ny Svelvikvei

  Ny tilfartsvei fra Konnerud til Øvre Sund Bru

  Nytt løp i Strømsåstunnelen

  Ny Holmenbru

  Ny Landfalløybru

  Ny Mjøndalsbru

 

En planlagt bomring i Drammen er en del av den fortsatt eksisterende finansieringsplanen for å realisere prosjektene. I mai i år ble det klart at Drammen Høyre vil stemme mot. 30 000 drammensere har deltatt i en underskriftskampanje som sier nei til bomring. Bomringen har til dags dato vært en forutsetning for å inngå en såkalt belønningsavtale med Staten. Resultatet av høstens lokalvalg kan i praksis avgjøre hva Drammen kommune skal mene om statens forutsetninger. Totalt kostnadsanslag for Buskerudbypakke 2 ligger på 14,4 milliarder kroner.  

 

I februar i år satte Brakar i drift fem helelektriske busser på ruten mellom Drammen og Mjøndalen. Lading skjer med pantograf på oversiden av bussen. Foto: Brakar.

Satser på miljøbusser

I fjor høst ble busstilbudet i Drammen og omegn vesentlig styrket. I alt sju eksisterende busslinjer ble positivt berørt av tiltaket. Ifølge en beregning fra busselskapet Brakar betyr utvidelsen inntil 160 000 flere kollektivreiser på årsbasis.

Som en del av satsningen satses det på miljøvennlige busser. Både hybridbusser og helt elektriske busser. I februar i år ble de fem første el.bussene satt i drift, dedikert for trafikk mellom Drammen og Mjøndalen. Dersom Buskerudbypakke 2 realiseres, vil Brakar angivelig investere i ytterligere 50 nye busser. Ambisjonen er at flest mulig av de nye bussene skal være helt elektriske.  

Ikke gå glipp av medlemsfordelene dine

Meld deg på vårt nyhetsbrev i dag