Bor du i et borettslag eller sameie?

Da er du ikke alene.

Tall fra SSB viser at over 50 prosent av boligene i Drammen er organisert som et borettslag eller et sameie. Det betyr at en betydelig andel av bygningsmassen i vår region forvaltes av mennesker som har sagt seg villig til å sitte i et styre for å ivareta eiernes verdier på best mulig vis.

– Helt siden etterkrigsårene har Norge blitt bygget ut ifra en tanke om at flest mulig skal eie sin egen bolig. Og det er dette tankesettet som er bakgrunnen for borettslagsmodellens suksess, forteller Unn Hege Nordhagen som er forvaltningssjef i NBBO.

Samme tankesettet har bidratt til at man i nyere tid også har fått mange eierseksjonssameier. Såkalte selveierleiligheter skiller seg imidlertid ikke stort fra borettslag når det kommer til hvordan det er organisert.

– Begge modellene er tuftet på demokratiske prinsipper. De som eier bolig i selskapet velger et styre, og det er styret som står ansvarlig for drift, forvaltning og vedlikehold av boligselskapet gjennom året, forklarer Nordhagen.

– Det å sitte i styret i et borettslag eller et sameie innebærer altså et stort ansvar. Kanskje mye mer enn det folk flest er klar over, fortsetter hun.

 

Avhengige av et velfungerende styre

For i tillegg til å sørge for at økonomien er under kontroll, må et styre forholde seg til et mangfold av forskrifter og lovverk, og det må sørge for at bygningene er vedlikeholdt og i god stand.

– Jeg tror de fleste som flytter inn i et boligselskap tar dette som en selvfølge. Det skal være enkelt, uten at man trenger å tenke på utvendig vedlikehold, gressklipping eller snømåking, sier Nordhagen.

Sannheten er at ingenting går av seg selv. Skal det være enkelt å bo i et boligselskap, er man avhengig av et velfungerende styre. Uten det, ville et boligselskap fort ha stoppet opp.

– Styret gjør en utrolig viktig jobb, og alle som påtar seg slike verv fortjener en stor honnør. Samtidig er det en kjensgjerning at det kan være vanskelig å få eierne til å ta på seg styreverv, forteller hun.

Forklaringen på dette er nok at et styreverv kan fremstå som skremmende og tidkrevende. Men skal vi tro Nordhagen, finnes det mange verktøy for å gjøre styrehverdagen enklere og mer oversiktlig.

– Velger styret NBBO som forretningsfører får de en samarbeidspartner som hver dag jobber for å gjøre styrene gode gjennom veiledning, gode verktøy og enkle løsninger. Det skal bidra til å skape fine bomiljøer og velholdte bygninger, forteller Nordhagen.

 

Digitale verktøy

Moderne forretningsførsel baserer seg i stor grad på digitale verktøy. Det bidrar til at det er enkelt for styret å skaffe seg oversikt, samtidig som det gir mange nye muligheter.

– Vår portal for styrene utvikles hele tiden med tanke på å gjøre styrehverdagen enklere og for å lette kommunikasjonen med eierne, forteller forvaltningssjefen.

I tillegg tilbyr NBBO tilleggssystemer som dekker andre viktige områder innenfor styrets virke. Et eksempel på dette er nbboHMS som bidrar til å ivareta styrenes lovpålagte internkontroll. 

– Over 150 boligselskap har allerede tatt dette systemet i bruk, noe vi er veldig glade for. Arbeid med helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av styrets arbeid, men det kan fremstå som uoversiktlig siden det er knyttet til et mangfold av lover og forskrifter. Da er det nyttig å ha en løsning hvor alt blir systematisert og dokumentert på en oversiktlig og brukervennlig måte, forklarer Nordhagen.

 

Plan for vedlikeholdet

Nylig ble også nbboVLP lansert.

– Med nbboVLP får styret et enkelt verktøy for å planlegge fremtidig vedlikehold i sitt borettslag eller sameie, forteller Rune Tollefsen som er daglig leder i NBBO Byggtek.

Han mener at vedlikeholdet av bygningsmassen må sees på i et langt perspektiv og styret må ha et bevisst forhold til dette. Bygningsmassen representerer verdien i boligselskapet og boligen man bor i er for de fleste det største formuesgodet man har.

– Bygninger eldes hele tiden, og med elde så følger verditap. Det er derfor i alles interesse at boligselskapet har en god plan for vedlikeholdet. På den måten sikrer man verdiene samtidig som økonomien i boligselskapet blir mer forutsigbar og bygningene fremstår som godt vedlikeholdte, forklarer Tollefsen.

Vedlikeholdsplanen settes opp av fagpersoner og gjøres tilgjengelig for styret på en egen nettside.

– På denne måten får styret en oversikt som er lett tilgjengelig, samtidig som de kan være sikre på at det ligger en faglig vurdering bak. Ofte sitter jo styret med begrenset bygningserfaring, og da er det jo godt å ha et faglig beslutningsgrunnlag å støtte seg til når store investeringer skal vedtas, sier Tollefsen.

NBBO er Drammens største forretningsfører. Det gir ifølge Nordhagen kundene noen klare fordeler.

– Som den største aktøren i Drammen har vi også det største kompetansemiljøet for boligselskap, det gir styret enkel tilgang på veiledning og rådgiving i hverdagen. I tillegg så er vi jo eid av medlemmene våre, og vårt hovedmål er å skape gode hjem og bomiljøer for dem. Det gjør vi blant annet gjennom å hjelpe styrene med å lykkes, avslutter hun.

rune-unnhege (7 of 32)

Rune Tollefsen - daglig leder i Byggtek og Unn Hege Nordhagen - forvaltningssjef i NBBO

Digitale løsninger for vedlikeholdsplanlegging og HMS

Nbbo tilbyr digitale løsninger til boligselskapene, som letter styrets arbeid gjennom digital kontroll over oppgaver og historikk knyttet til HMS (Internkontroll) og vedlikehold.

NBBO HMS er et nytt digitalt verktøy, der styret enkelt følger oppgaver som utføres i henhold til styrets lovpålagte HMS-ansvar.

Våre rådgivere tilpasser systemet til hvert enkelt boligselskap, slik at styret kun trenger å forholde seg til varslede oppgaver som skal utføres.

NBBO VLP er et interaktivt, digitalt verktøy for vedlikeholdsplanlegging. På bakgrunn av tilstandsvurdering som utføres av bygg-kyndig person fra NBBO Byggtek, setter vi opp en 10 års vedlikeholdsplan. Vedlikeholdsplanen utarbeides i samarbeid med styret og gir dere oversikt over tiltak som må gjøres. Dermed blir byggene deres godt ivaretatt og økonomien forutsigbar.

ING_32193_131648

Med digital vedlikeholdsplanlegging er det enkelt for styret å drive godt og jevnt vedlikehold.

vlp